úterý 28. července 2020

DVPP na ZŠ Prosperity

Na letošní podzim jsme připravili sérii akreditovaných seminářů a školení pro učitele. Veškeré kurzy je možné hradit ze šablon.

Zveme Vás na následující akce, které se konají v ZŠ Prosperity, Václavské nám. 33, Nová Ves u Kolína:

12. září 2020 - GENETICKÁ METODA ČTENÍ (8 h)
Cena: 1 560 Kč zahrnuje seminář, drobné občerstvení (káva, čaj), dárkový balíček pro účastníka. Přihlášení možné e-mailem na nastoupilova@skolaprosperity.cz 


19. září 2020 - MOŽNOSTI ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - 1. část (8 h)
Cena: 1 560 Kč zahrnuje seminář, drobné občerstvení (káva, čaj), dárkový balíček pro účastníka. Přihlášení možné e-mailem na nastoupilova@skolaprosperity.cz

10. října 2020 - MOŽNOSTI ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - 2. část (8 h)
Cena: 1 560 Kč zahrnuje seminář, drobné občerstvení (káva, čaj), dárkový balíček pro účastníka. Přihlášení možné e-mailem na nastoupilova@skolaprosperity.cz

17. října 2020 - ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE (8 h)
Cena: 1 560 Kč zahrnuje seminář, drobné občerstvení (káva, čaj), dárkový balíček pro účastníka. Přihlášení možné e-mailem na nastoupilova@skolaprosperity.cz

26. - 27. října 2020 - EDUFEST (Prosperity FEST) (2x8 h)
 - dvoudenní festival vzdělávání - program a semináře pro MŠ, ZŠ - bližší informace a program dodáme v průběhu srpna

16. listopadu 2020 - PROSPERITY DEN (8 h)
Semináře pro MŠ, ZŠ - bude upřesněno

18. - 20. listopadu 2020 - ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ: DEN PROSPERITY
Den ve škole v roli učitele, vychovatele.
Určeno nejen pro pedagogické pracovníky, ale i pro rodiče a další zájemce (bez certifikátu MŠMT)

Anotace jednotlivých seminářů:
GENETICKÁ METODA ČTENÍ
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení genetické metody jako jedné ze strategií pro výuku čtení a psaní na ZŠ a možností jejího využití ve výuce počátečního čtení a psaní.
Podrobnější obsah, včetně dílčí hodinové dotace:
I. Základní principy Genetické metody čtení, historie a vývoj metody, systematizace aktivit a činností při nácviku čtení v rámci jednotlivých učebních etap v součinnosti s nácvikem psaní, porovnání s dalšími metodami čtení
(2 hodiny)

II. Realizace výuky, aktivity pro přípravné období, nácvik izolovaných písmen, čtení slov a vět s porozuměním, didaktické postupy pro práci s textem, didaktické hry a pomůcky
(2 hodiny)

III. Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, vlastní tvorba žáků, výběr vhodných textů, knih, učebnic, pomůcek, čtení s porozuměním a nabídka různých forem i metod práce s žáky vedoucí k nácviku dané metody čtení a k podpoře čtenářství, práce se čtenářským portfoliem, záznamové archy, deník malého čtenáře (2 hodiny)

IV. Praktické zkušenosti s využitím Genetické metody, konkrétní ukázky mapující vývoj čtení a psaní v 1. třídě, efektivní výuka čtenářských dovedností, stanovení cílů vlastního učení žáka, kritéria pro vyhodnocování práce žáka, spolupráce s rodinou i dalšími institucemi (2 hodiny)


MOŽNOSTI ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení různých strategií, forem a metod práce podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků základní školy. Podrobnější obsah, včetně dílčí hodinové dotace:

I.MODUL
I. Čtenářská gramotnost, vymezení pojmu, význam pro výuku čtenářství, podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti na ZŠ, faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost, školní a rodinné prostředí, podnětné prostředí v rámci školy, spolupráce s rodinou i dalšími institucemi, besedy s autory dětských knih a ilustrátory, čtenářské úrovně v souladu s konkrétními čtenářskými dovednostmi, typy čtenáře (3 hodiny)

I. Roviny, strategie čtenářské gramotnosti, vymezení pojmů, schéma pro plánování výuky rozvíjející čtenářskou gramotnost (aktivity před čtením, při čtení a po čtení), nabídka metod a způsobů práce s žáky základní školy v souvislosti s rozvojem čtenářství (2 hodiny)

II. Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, výběr vhodných textů, pomůcek, nabídka různých metod a činností vedoucích k podpoře čtenářství (praktické zkušenosti-čtenářská dílna, školní čtenářský klub apod.) (3hodiny)

II. MODUL
III. Plánování výuky rozvíjející čtenářskou gramotnost (aktivity před čtením, při čtení a po čtení), nabídka metod a způsobů práce s žáky základní školy v souvislosti s rozvojem čtenářství, praktické ukázky jednotlivých učebních jednotek, bloků (2 hodiny)

IV. Plánování výuky s využitím třífázového modelu učení v souladu s mezipředmětovými vazbami se zaměřením na konkrétní průřezová témata, efektivní využívá metod a forem práce vedoucích k podpoře čtenářství, aktivnímu myšlení a samostatnému učení (2 hodiny)

V. Rozvoj osobnosti čtenáře, jeho vlastní profil, využití metod osobnostně sociální výchovy, emoce a čtení knih, příběhy rozvíjející osobnost žáka v oblasti sociální, morální i osobnostní (2 hodiny)

VI. Poskytování zpětné vazby, sebehodnocení, modelování a poskytování zpětné vazby – efektivní výuka čtenářských dovedností, stanovení cílů vlastního učení žáka, kritéria pro vyhodnocování práce žáka, čtenářské portfolio (2 hodiny)


ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Podrobnější obsah, včetně dílčí hodinové dotace:
I. Přírodovědná gramotnost, vymezení pojmu přírodovědná gramotnost, přírodovědná gramotnost a její vztah k RVP, výukové metody a vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji přírodovědné gramotnosti, organizační formy práce, možnosti rozvoje přírodovědné gramotnosti u žáků a ověřování naplňování cílů, inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů, osobnost učitele a jeho kompetentnost (2 hodiny)

II. Praktické zkušenosti s rozvojem přírodovědné gramotnosti napříč školou, školní aktivity a možnosti realizace navazujících činností v nabídce činností školní družiny školy, činnosti a hry venku i v prostředí třídy/učebny, zapojení do školních projektů, badatelská výuka (1 hodina)

III. Praktické zkušenosti s rozvojem přírodovědné gramotnosti v rámci jednotlivých ročníků základní školy, cyklus přírodovědných expedicí, výprava za poznáním, vedení deníku poznání a jednotlivých záznamových archů, realizace konkrétních učebních jednotek a sdílení vlastních zkušeností (2 hodiny)

IV. Mezipředmětové propojení, principy integrované tematické výuky jako nabídka implementace rozvoje přírodovědné gramotnosti, využití čtenářství jako podpory rozvoje přírodovědné gramotnosti, proces vlastního učení žáků, plánování a realizace, hodnocení a sebehodnocení (1 hodina)

V. Spolupráce s rodinou, širší komunitou, podpora spolupráce rodiny a školy v rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti, aktivní zapojení rodičů do konkrétních činností a jejich specifická role, navázání úzké spolupráce s vedením obce a širší komunitou, nabídka spolupráce s dalšími organizacemi zabývajícími se rozvíjením přírodovědné gramotnosti, nabídka odborných publikací, elektronických odkazů jako podkladů pro další rozvoje pedagoga v rámci dané oblasti (2 hodiny)br />

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!