Projekty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY se účastní několika projektů:


Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016063
Identifikační číslo EDS/SMVS:
117D03O003239
Název projektu:
Venkovní učebna ZŠ PROSPERITY
Prioritní osa IROP:
06.4 Komunitně vedený místní rozvoj


Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II
-výzva č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II
   Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014310
Název projektu: Šablony 2 - ZŠ Prosperity

 Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III

-výzva č. 02_20_080 a 02_20_081 Šablony III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022869
Název projektu: Šablony 3 – ZŠ Prosperity

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Dotace se poskytuje na následující Žádost o podporu z PRV: 

Opatření / podopatření / operace / záměr: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 
 Registrační číslo žádosti: 20/004/19210/120/075/003745 
Název projektu: ZŠ učebny a nezbytné zázemí 
 Místo realizace projektu: ZŠ učebny a nezbytné zázemí-Nová Ves I, 280 02 Nová Ves I, okres Kolín


 


Projekt „Výstavba venkovní učebny a rozšíření kapacity kmenové třídy“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 1.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.3 Vzdělávání, SC Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Předmětem projektu „Výstavba venkovní učebny a rozšíření kapacity kmenové třídy“ je výstavba venkovní environmentální učebny a rozšíření kapacity kmenové třídy Základní školy Prosperity v Nové Vsi I (okres Kolín).

Realizací projektu dojde k rekonstrukci a vybavení kmenové učebny a odborného kabinetu. Projekt je zaměřen pro vzdělávání v klíčové kompetenci technické a řemeslné obory, přírodní vědy, multimediální výchovu a komunikaci v cizích jazycích. Dále bude zajištěn bezbariérový přístup do budovy a bezbariérové sociální zařízení.Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
PROJEKT „ZŠ PROSPERITY Nová Ves u Kolína - výzva 022“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006976“


VÝZVA 22
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Ve školním roce 2017/2018 ověřujeme program Škola pro udržitelný život, který pracuje s metodikou místně zakotveného učení. Více informací na http://www.skolaprosperity.cz/2018/01/skola-pro-udrzitelny-rozvoj.htmlMISTŘI KOLEGIÁLNÍ PODPORY
Tento projekt v oblasti přírodovědné gramotnosti podporuje a rozvíjí pedagogy ZŠ a SŠ ze všech krajů, zaměřuje se na kolegiální podporu nejen v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností.

Zúčastní se ho 64 škol a zapojí se přibližně 184 pedagogů. Na projektu spolupracují TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace a Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Projekt poskytne zkušeným pedagogům podporu, aby působili jako pedagogičtí lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Ve školách vzniknou týmy pedagogů, kteří budou společně plánovat, navštěvovat se při výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů.

V jednotlivých letech realizace projektu se uskuteční několik společných setkání, vzájemné sdílení a výměna dobré praxe všech zapojených pedagogů. Některé školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol. V rámci projektu proběhne i vyhodnocení dopadu projektu na rozvoj dovedností pro kolegiální podporu pedagogů.

Prostřednictvím pedagogů projekt podpoří rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispěje k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotvenému učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti je spolufinancován Evropskou unií.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!