středa 8. dubna 2015

Hodnocení v základní škole Prosperity

Jak poskytnout odpovídající zpětnou vazbu?! 
Přímo v průběhu výchovně vzdělávacího procesu poskytuje učitel žákovi zpětnou vazbu o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat stanovených cílů. Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu ZŠ Prosperity.
Významným rysem hodnocení je posilování kladného vztahu žáků k vlastnímu vzdělávání, oceňování jejich pozitivních projevů, respektování přirozených rozdílů ve způsobu učení a podněcování, podporování jejich individuálních možností rozvoje.

Klíčovou roli mezi všemi hodnotícími činnostmi zaujímá ve škole klasifikace žáka učitelem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených ŠVP Prosperity je vyjadřováno jednotlivými klasifikačními stupni (1-5). V součinnosti s tímto („klasickým“) způsobem hodnocení bude hodnocení klasifikačními stupni doplněno slovním hodnocením.

Slovní hodnocení je formou kvalitativního hodnocení. Umožňuje poskytnutí zpětné vazby s větší vypovídající hodnotu. Jedná se o vynikající způsob motivace a podpory dítěte. Zároveň se obrací na dítě jako na partnera, reguluje jeho učební činnost; ukazuje mu, jakých dílčích úspěchů dosáhl a následně navrhuje i další možné cesty ke zlepšení dosavadního výkonu. Obrací pozornost na samotný proces získávání vědomostí, ale zároveň i sociálních dovedností, klíčových kompetencí. Jedná se tedy především o určitou výpověď o činnostech, výsledcích učení i o chování dítěte. Vše je součástí hodnotícího portfolia ZŠ Prosperity – Cesta k prosperitě.

Nepodceňujeme ani otázku sebehodnocení, které vnímáme jako nedílnou součást hodnocení v ZŠ Prosperity. Sebehodnocení má funkci doplňující a rozšiřující evaluační procesy, aktivizuje žáka v procesu učení. Je zařazováno průběžně všemi vyučující, způsobem přiměřeným věku žáků.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!