Přidejte se

Kam se bude ubírat cesta Vašich dětí?

Pokud jste se rozhodli svěřit vzdělání svých dětí do našich rukou, jsme rádi a velmi si toho vážíme. Kapacita školy je 80 žáků, ve školním roce 2020/21 otvíráme 1. - 8. ročník.

Pokud ještě nevíte a zvažujete, co bude pro Vaše děti nejlepší, jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy buď na plánovaných společných setkáních nebo na individuálních schůzkách.


Školné v roce 2020/21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Měsíční školné - 4 000 Kč
Školní družina - 1 000 Kč / měsíc

Děti s trvalým bydlištěm v Nové Vsi mají výhodnější podmínky. Pokud jste z Nové Vsi, domluvte si informační schůzku na e-mailu skola@skolaprosperity.cz.


INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Roční poplatek - 5 000 Kč
Více informací zde.


PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Vyberte si přihlášku podle toho, do kterého ročníku dítě nastoupí, vytiskněte, vyplňte ji a zašlete e-mailem na skola@skolaprosperity.cz.
Přihláška ke vzdělávání do prvního ročníku
Přihláška ke vzdělávání do vyšších ročníků

Přihlášky přijímáme po celý rok.

Termíny zápisů pro šk. rok 2021/22 včas zveřejníme na webových stránkách školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - ŠKOLNÍ ROK 2020/21
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY.

Zápis do naší základní školy proběhne ve dvou termínech V DUBNU 2020
Termíny zápisů - do 1. ročníku
1. termín - středa 8. dubna 2020
2. termín - úterý 14. dubna 2020

Termín zápisů - do 6. ročníku
středa 22. dubna 2020


Přihlášky přijímáme po celý rok.

 Informace pro rodiče: 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.


Preferenční kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 

1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje.

2. Přijetí 1/3 žáků z obce Nová Ves z celkového počtu přijatých žáků
 Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje.

3. Předpoklady pro začlenění dítěte do kolektivu třídy  V rámci vyhodnocení tohoto kritéria nám jde o to, nastavit optimální sociální klima třídy. Při sestavování třídního kolektivu tak sledujeme vyváženost i potřebnou různost a při výběru žáků do třídního kolektivu zohledňujeme genderovou vyrovnanost a osobnostní profil dítěte (např. introverzi/extraverzi, emoční nastavení, kognitivní typ, motivaci a zájmy). K posouzení výše zmíněného nám poslouží poznatky o dítěti získané u zápisu popsaným postupem při přijímání žáků.

Maximální kapacita prvního ročníku je 12 žáků. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit. 

Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů od ukončení konání druhého kola zápisů na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Prosperity uveřejněny na veřejně přístupném místě, na vývěsce školy v prostorách obecního úřadu Nová Ves. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu nejpozději do 8.5.2020. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 4.5.2020.Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zák. č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů):

  1. Písemná žádost zákonných zástupců
  2. Doporučení školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení
  3. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa