Přidejte se

Kam se bude ubírat cesta Vašich dětí?

Pokud jste se rozhodli svěřit vzdělání svých dětí do našich rukou, jsme rádi a velmi si toho vážíme. Kapacita školy je 80 žáků, ve školním roce 2021/22 otvíráme 1. - 9. ročník.

Pokud ještě nevíte a zvažujete, co bude pro Vaše děti nejlepší, jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy buď na plánovaných společných setkáních nebo na individuálních schůzkách.


Školné v roce 2021/22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Měsíční školné - 4 000 Kč, roční školné 48 000 Kč (platba za 12 měsíců)
Školní družina - 1 000 Kč / měsíc, roční platba 12 000 Kč

Děti s trvalým bydlištěm v Nové Vsi mají výhodnější podmínky. Pokud jste z Nové Vsi, domluvte si informační schůzku na e-mailu skola@skolaprosperity.cz.


INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ
Roční poplatek - 5 000 Kč
Více informací zde.


PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Vyberte si přihlášku podle toho, do kterého ročníku dítě nastoupí, vytiskněte, vyplňte ji a zašlete e-mailem na skola@skolaprosperity.cz.


Přihlášky přijímáme po celý rok.
Veškeré administrativní úkony vyřídíme za Vás, včetně přestupu na naši školu. Stačí se přijít podívat, domluvit se. Je to jednoduché.


TERMÍNY ZÁPISŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY.


Zápis do naší základní školy proběhne ve dvou termínech V DUBNU 2021
Termíny zápisů - do 1. ročníku
1. termín - úterý 6. dubna 2021
2. termín - úterý 13. dubna 2021

Termíny zápisů - do 6. ročníku
1. termín - úterý 6. dubna 2021
2. termín - úterý 13. dubna 2021


Přihlášky přijímáme po celý rok.

 Informace pro rodiče: 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.


Preferenční kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 

1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje.

2. Přijetí 1/3 žáků z obce Nová Ves z celkového počtu přijatých žáků
 Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje.

Vzhledem k značným omezením v rámci pandemie Covid-19 a současné situaci s pandemií nejsme zatím schopni predikovat, zda zápis do 1. a 6. ročníku proběhne prezenčně. Žádáme proto rodiče, aby zájemci o studium na ZŠ Prosperity zaslali na email školy skola@skolaprosperity.cz přihlášku žáka, rodný list dítěte, kopie občanských průkazů zákonných zástupců, kopii kartičky pojištění žáka.

Maximální kapacita prvního ročníku je 12 žáků. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit. 

Maximální kapacita šestého ročníku je 8 žáků. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit.

Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů od ukončení konání druhého kola zápisů na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Prosperity uveřejněny na veřejně přístupném místě, na vývěsce školy v prostorách obecního úřadu Nová Ves. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu nejpozději do 31.5.2021. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 30.4.2021.Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zák. č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů):

  1. Písemná žádost zákonných zástupců
  2. Doporučení školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení
  3. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa