Přidejte se

Kam se bude ubírat cesta Vašich dětí?

Pokud jste se rozhodli svěřit vzdělání svých dětí do našich rukou, jsme rádi a velmi si toho vážíme. Kapacita školy je 80 žáků, ve školním roce 2021/22 otvíráme 1. - 9. ročník.

Pokud ještě nevíte a zvažujete, co bude pro Vaše děti nejlepší, jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy buď na plánovaných společných setkáních nebo na individuálních schůzkách.


Školné v roce 2021/22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Měsíční školné - 4 000 Kč, roční školné 48 000 Kč (platba za 12 měsíců)
Školní družina - 1 000 Kč / měsíc, roční platba 12 000 Kč

Děti s trvalým bydlištěm v Nové Vsi mají výhodnější podmínky. Pokud jste z Nové Vsi, domluvte si informační schůzku na e-mailu skola@skolaprosperity.cz.


INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ
Roční poplatek - 5 000 Kč
Více informací zde.


PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Vyberte si přihlášku podle toho, do kterého ročníku dítě nastoupí, vytiskněte, vyplňte ji a zašlete e-mailem na skola@skolaprosperity.cz.


Přihlášky přijímáme po celý rok.
Veškeré administrativní úkony vyřídíme za Vás, včetně přestupu na naši školu. Stačí se přijít podívat, domluvit se. Je to jednoduché.

ŠKOLNÍ ROK 2022/23 - ZÁPIS A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

 ZÁPIS do ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY

Termíny zápisů - do 1. ročníku:
1. termín - úterý 5. dubna 2022, od 15 do 17 h 
2. termín - úterý 12. dubna 2022, od 15 do 17 h 
Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 

1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy 
Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje. 

2. Přijetí 1/3 žáků z obce Nová Ves z celkového počtu přijatých žáků. 
Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje. 

3. Pořadí podaných přihlášek v době zápisu 
Při posuzování naplnění tohoto kritéria bude zohledňováno pořadí přihlášených zájemců při konání zápisu k přijetí k základnímu vzdělávání. 

Vzhledem k značným omezení v rámci pandemie Covid -19 nejsme zatím schopni predikovat, zda zápis k základnímu vzdělávání bude probíhat prezenčně, i když situace tomu zatím nasvědčuje. 

V případě, že nebude umožněno zápis vykonávat v budově školy, bude postup následující: 

Formy podání žádosti: 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), skola[zavináč]skolaprosperity.cz 
  3. zaslat poštou, na adresu Václavské náměstí 33, Nová Ves I, 280 02 zaslat do 8.4.2020 
  4. do poštovní schránky školy na adrese: Václavské náměstí 33, Nová Ves I, 280 02. 

V tomto případě musí být přihláška s ostatními doklady, viz níže, doručena do školy nejpozději v den prvního termínu zápisu, v úterý 5. dubna 2022. 
V tomto případě nebude k třetímu kritériu přihlíženo. 

Způsob doručení dokumentace, bod 3. a 4. však vykazuje vzhledem k situaci značné riziko nákazy, prosíme zákonné zástupce dítěte, aby tyto způsoby volili jako způsob krajní nouze. Děkujeme za pochopení. 

Součástí přihlášky v obou formách zápisu jsou následující dokumenty: 
  • rodný list dítěte (kopie) 
  • zdravotní pojišťovna pojištěnce – kartička (kopie) 
  • OP obou zákonných zástupců (kopie) 
  • potvrzení odkladu školní docházky v minulém roce, pokud byl odklad udělen 
  • v případě, že zákonný zástupce požaduje odklad a má k dispozici vyjádření pediatra nebo klinického psychologa a PPP, poskytne vyjádření škole 
  • v případě předčasného přijetí ke vzdělávání doloží zákonný zástupce vyjádření PPP / zapsané v rejstříku škol a školských zařízení/ a vyjádření pediatra nebo klinického psychologa o zralosti dítěte ke školnímu vzdělávání 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc k zastupování). 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. 

Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů od ukončení konání druhého kola zápisů na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. 

Čísla jednací, přidělená při zpracování žádosti o přijetí v ZŠ Prosperity, budou v případě neprezenční varianty oznámena zákonným zástupcům emailem. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Prosperity uveřejněny na veřejně přístupném místě, na vývěsce školy v prostorách obecního úřadu Nová Ves. 

U přijatých žáků bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání mezi zákonným zástupcem a ZŠ Prosperity v individuálně domluveném termínu, nejpozději do 31.5.2022. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně, doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 30.4.2022. 

Mgr. Tomáš Ort, ředitel ZŠ