neděle 24. března 2019

Zápisy na školní rok 2019/20

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY.

Zápis do naší základní školy proběhne ve dvou termínech
V DUBNU 2019. 

První termín: pondělí 1. dubna 2019 
Druhý termín: pondělí 8. dubna 2019 vždy od 15 hodin. Informace pro rodiče:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijetí a odklad do 1. ročníku ZŠ PROSPERITY - školní rok 2019/20:

  1. Odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy a ke stažení zde), odevzdání v kanceláři školy. Rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování. 
  2. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu
  3. Školní zralost - posuzuje pedagog při zápisu, rodič, školské poradenské zařízení PPP, SPC atd. 
  4. Naplnění kapacity, max. do počtu 10 žáků v ročníku 
  5. Oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole 


Preferenční kritéria - školní rok 2019/20 

  1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu 
  2. Datum podání žádosti - vyzvednutí registračního čísla. Číslo bude přiděleno při zápisu, dle pořadí. Elektronickým přihláškám bude registrační číslo přiděleno již při přijetí. 


Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zák. č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů):
  1. Písemná žádost zákonných zástupců 
  2. Doporučení školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení 
  3. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!