neděle 12. července 2015

Plán dne v předškolním klubu Prosperity


Jak bude vypadat plán dne v mateřské škole? Na co všechno se můžou děti těšit?

Přečtěte si podrobný rozpis činností, které budou děti provázet v naší školce.

Plán dne najdete i na stránkách mateřské školy (v menu nahoře).

Na odpoledne plánujeme i další aktivity pro děti, které do naší mateřské školy nechodí. Bližší informace už brzy.


RANNÍ BLOK
 7:00 – 8:30 ranní klub, ranní úkol
  • ranní klub (relaxační a odpočinkové aktivity dle vlastní volby dětí)
  • ranní úkol (práce před společnou činností učebního bloku: individuální nebo skupinová práce) je postaven tak, aby evokoval činnost dětí k danému tématu. Většinou jsou úkoly zaměřené na podporu komunikace, práce ve skupině, vyhledávání či zjišťování různých informací, řešení problému či jiné podobné úkoly rozvíjející sociální dovednosti a kompetence dětí. 
 7:30 – 7:45 snídaně
snídaně (hygienické návyky)

DOPOLEDNÍ BLOK 
8:30 – 9:15 - ranní kruh / ranní setkání 

Ranní kruh poskytuje prostor pro motivaci k tématu, o kterém se budou děti učit, povídat. Převážná část činností je věnována především správné výslovnosti, rozvoji slovní zásoby a mluveného projevu.
K přechodu mezi jednotlivými činnostmi a k modelování různých situací je využíváno prstových loutek. Formou obrázkových příběhů, klíčových obrázkových symbolů se děti seznamují s probíraným tematickým okruhem i činnostmi, které následují v průběhu celého dne.

Po ranním kruhu následuje učení se připraveného učiva z jednotlivých vzdělávacích oblastí formou různých didaktických her. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinách. V principu se v této části dne jedná o učební aktivity, při nichž pracuje celá skupina dětí na společném zadání.

9:15 – 9:45 - svačina (hygienické návyky) 

9:45 – 10:30 - práce v učebních koutcích, hodnotící kruh 
Důležitou součástí dne je i práce v tzv. učebních koutcích, která si děti volí podle daných pravidel, jež zajišťují takové podmínky, aby dítě mohlo v rámci vyhlášeného tematického týdne projít všemi činnostmi v učebních koutcích a řešit úlohy.
Úlohy jsou zadávány tak, aby vedly děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, ale i zodpovědnosti za odvedenou společnou práci.
Úlohy, které jsou pro děti v učebních koutcích připravené, se vztahují k tematickému týdnu, s kterým se v daném období pracuje.

Při této práci nastává v týmu situace, kdy se vedle sebe (v tentýž čas) odehrávají různé činnosti. V tuto chvíli se učitel zhostí role pozorovatele, pomocníka a organizátora.
Práce v učebních koutcích umožňuje mnohem větší individualizaci, než práce frontální.

10:30 – 11:30 - volná hra (pobyt venku – zahrada, hřiště; program v prostorách učebny)
V rámci pobytu venku je časového prostoru využíváno nejen k volné hře, pobytu venku apod., ale i k různým tematickým výpravám, kde děti společně plní řadu úkolů, které si pro ně učitel připravil. Veškeré činnosti jsou vzájemně propojeny s tématem daného období.

11:30 – 12:00 - oběd (hygienické návyky) 

12:00 – 12:45 - příprava na odpolední odpočinek (hygienické návyky) 

12:45 – 14:15 - odpolední odpočinek 
V rámci odpoledního odpočinku probíhá klidový režim na lůžku. V případě, že dítě není již na odpolední odpočinek navyklé, je přihlíženo k individuálním potřebám dětí.

14:15 – 14:45 - svačina (hygienické návyky) 

ODPOLEDNÍ BLOK 
14:45 – 16:00 - odpolední aktivity (volné činnosti v rámci ITV)
V rámci odpoledních činností přirozeně navazuje na dopolední činnosti odpolední blok činnostních aktivit a zajišťuje tak kvalitní využití volného času s ohledem na rozvoj sociálních a manuálních dovedností dětí.

Jednotlivé oblasti aktivit jsou v rámci týdne děleny do několika oblastí:
15:00 – 16:00 h - pravidelné aktivity
pondělí - anglický jazyk a sportovní a pohybové činnosti
úterý - keramika
středa - klub nečtenářů a výtvarný ateliér
čtvrtek - matematika podle prof. Hejného
pátek - ekolístky, anglický jazyk

Činnost v rámci odpoledního bloku je pro dítě dobrovolné. Je mu nabídnuta možnost volby, zda chce využít dané nabídky činností či nikoliv. Pokud se dítě nezapojí do aktivit v rámci odpoledního bloku, pracuje individuálně s nabízenými pomůckami v prostoru učebny MŠ.

V rámci odpoledního bloku je možné docházet jen na jednotlivé bloky odpoledních činností v čase 15 – 16 h do počtu určené kapacity.

16: 00 – 17:30 - volná hra (pobyt venku – zahrada, hřiště; program v prostorách učebny)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!