neděle 21. června 2015

Pět klíčů k poznání aneb profil žáka na konci 5. ročníku

ZŠ Prosperity usiluje v oblasti poskytování primárního vzdělávání o to, aby každý absolvent na konci prvního stupně byl dobře vybaven k tomu, aby mohl úspěšně pokračovat ve studiu na 2. stupni základní škol či na osmiletém gymnáziu.

Na konci každého ročníku získá každý žák "klíč k poznání" a po absolvování prvního stupně bude vybaven nejen těmito "klíči", ale v souvislosti s naplňováním školního vzdělávacího programu (ten vychází ze základních pilířů vzdělávání 21. století) i následujícími dovednostmi:


 - má osvojeny potřebné kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, pracovní i sociální

 - uvědomuje si potřeby druhých i sebe samotného, a zároveň ovládá základní komunikační pravidla, vede odpovídající dialog, naslouchá  a objektivně své názory argumentací

 - má pozitivní vztah k učení, uplatňuje samostatné myšlení, aktivně se zapojuje v rámci výuky

 - umí posoudit vlastní pokroky a zhodnotí svou dosavadní práci

 - je zvídavý a logicky a kriticky myslí

 - chápe multikulturní povahu společnosti a respektuje odlišné názory, způsob života různých kultur

 - je vnímavým pozorovatel svého okolí s ohleduplným postojem k životu i okolnímu světu, přemýšlí v globálních souvislostech a dodržuje zásady zdravého způsobu života, rozvíjí své zájmy a zodpovědně tráví svůj volný čas

 - má osvojeny a zažity základy komunikace v anglickém jazyce a bude mu umožněno složit zkoušku Cambridge ESOL PET(úroveň B1 podle Evropského jazykového rámce), popřípadě KET (úroveň A2).

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!