čtvrtek 23. dubna 2015

Jak to vypadá v naší mateřské škole?

Jak bude vypadat výuka v naší mateřské škole?

V září 2015 chceme otevřít jednu smíšenou třídu mateřské školy pro 15 žáků. Přijímáme děti od 3 let.

Školka se nachází ve stejné budově jako ZŠ Prosperity
v moderních, zrekonstruovaných a nově vybavených prostorách.

Otvírací doba
PO - PÁ 7 - 17:30 h

Harmonogram dne
odpovídá nabídce školských zařízení pro děti předškolního věku. Odpolední činnosti jsou koncipovány ve smyslu všeobecného rozvoje dětí předškolního věku.

 Každý den je zaměřen na jinou oblast, např. anglický jazyk, klub nečtenářů, Ekolístky (environmentální výchova), výtvarný ateliér, keramika apod. Součástí odpoledního bloku je nabídka zájmových činností i pro děti, které do MŠ Prosperity pravidelně nedocházejí.

Veškeré činnosti jsou přizpůsobeny individuálním možnostem jednotlivých dětí
s ohledem na jejich další rozvoj v oblasti dovednostní i vědomostní.


Veškeré činnosti dětí od 3 do 6 let jsou v naší MŠ zaměřeny na rozvoj:
 • vyjadřovacích schopností (podpora a rozvoj řeči i myšlení)
 • předčtenářské gramotnosti
 • předmatematických představ
 • sluchového a zrakového vnímání
 • hrubé motoriky
 • paměti a pozornosti
 • představivosti a fantazie
U dětí rozvíjíme i sebeobslužné činnosti, upevňujeme hygienické návyky.

Integrovaná tematická výuka 
Učivo jednotlivých oblastí je integrováno do určitého tematického celku. Jedno celoroční téma se člení na měsíční podtémata, a ta na týdenní tematické celky.

Množství nových dovedností se děti učí v okamžiku, kdy je k něčemu potřebují, a tudíž vidí bezprostředně jejich smysl. Na motivaci má vliv i to, že se děti mohou podílet na podobě výuky (navrhovat podtémata, vymýšlet úkoly pro ostatní, pomáhat mladším apod.). Učení zde probíhá velmi přirozeným způsobem s možností volného pohybu a prostorem pro individualitu. Model integrované tematické výuky vytvořila Susan Kovalik v roce 1980.

Výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách
Děti se přirozeně učí napodobováním. Principem věkově smíšených skupin je vytvořit dětem větší prostor pro vzájemnou spolupráci, učí se tak jedinečným způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče.

Děti jsou si ve svém myšlení, pocitech, řeči a představivosti mnohem blíž než dospělí. Mladší děti se přirozeně učí od starších, starší jsou pak přirozeně trpěliví s ohledem na poznávání mladších. Pokud vysvětlují, stává se předmět vysvětlování jasnější.

Ve věkově smíšené skupině je pozitivně ovlivňován rozvoj řeči, kdy se prostřednictvím přirozené nápodoby starších dětí rozšiřuje slovní zásoba dětí a komunikativní dovednosti, které jsou základem jejich dalšího poznávání.

Pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je po nich nevyžaduje pouze dospělý, ale i starší děti. Vzhledem k těmto zákonitostem ve věkově smíšených skupinách získávají děti předpoklady ke zdravému sebeprosazení ve společnosti.

Hodnocení v mateřské škole
Hodnocení výsledků dětí probíhá formou slovního hodnocení s důrazem na sebereflexi. Slovní hodnocení je formou kvalitativního hodnocení. Má větší vypovídající hodnotu. Jedná se o vynikající způsob motivace a podpory dítěte. Zároveň se obrací na dítě jako na partnera, reguluje jeho učební činnost; ukazuje mu, jakých dílčích úspěchů dosáhl a následně navrhuje i další možné cesty ke zlepšení dosavadního výkonu. Velmi výrazně snižuje riziko určité diskriminace slabších žáků. Obrací pozornost na samotný proces získávání vědomostí a dovedností. Jedná se tedy především o určitou výpověď o činnostech, výsledcích učení i o chování dítěte.

Slovní hodnocení není postaveno na hodnocení dítěte jakožto osoby, jeho vlastností apod.

Osobní portfolio dítěte
Jako jeden ze základních prostředků hodnocení dítěte je využívání portfolia, které je souborem prací žáka, které shromažďujeme. Portfolia v našich podmínkách mají podobu zakladačů (šanonů), do kterých si žáci zakládají své práce. Jde o soubor veškerých prací za určité učební období (školní rok).

V našich podmínkách se jedná o portfolio sběrné. Sběrné portfolio může obsahovat:
 • ukázky prací dítěte
 • pracovní listy z jednotlivých učebních koutků
 • pracovní listy (samostatná i skupinová práce)
 • výtvarné práce
 • výstupy z projektů, tematických dnů a týdnů 
Školné: 5 500 Kč / měsíčně
Cena zahrnuje: celodenní program, pitný režim, pomůcky.

Pokud chcete přihlásit dítě do naší MŠ, vyplňte si Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo nás kontaktujte na skola@skolaprosperity.cz.
Těšíme se na Vás!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!