čtvrtek 8. dubna 2021

Výuka od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o změnách, ke kterým dojde ve výuce od pondělí 12. dubna 2021.

VÝUKA
V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví bude výuka na ZŠ Prosperity probíhat prezenčně na prvním stupni, a to rotačně – týden skupina Dity a týden skupina Adély. Následující týden bude distanční výuka.
Druhý stupeň zůstává na distanční výuce. Co se týče nároku na ošetřovné, nárok na výplatu mají při rotační výuce rodiče ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka – nárok není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna. Více na stránkách https://www.mpsv.cz/osetrovne.

12. – 16. dubna skupina Adély prezenční výuka, skupina Dity distanční výuka
19. – 23. dubna skupina Dity prezenční výuka, skupina Adély distanční výuka


Školní družina je pro tuto homogenní skupinu otevřená.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. 
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. 
U žáků 1. – 3. ročníku ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
Detailnější informace o tom, jak bude testování probíhat, najdete v letácích pro rodiče.

Pokud se žák neúčastní prezentačního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale může poskytnout přiměřenou formu studijní podpory (týdenní plány, dílčí individuální podpora nebo konzultace). 
Žádáme rodiče, aby do školy děti dováželi do 8 h vzhledem k testování, které zabere nějaký čas.

Testování se neprovádí v těchto případech:
  • u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
  • u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Min. zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantén a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit) 
  • u osob, které mají vystavený certifikát Min. zdravotnictví ČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní 

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu. 
Škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A POMŮCKY
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. I Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Vážení rodiče, věříme, že se nám společně podaří zvládnout a dodržet všechna tato nařízení, bez kterých by nebylo možné prezenční výuku zajistit. Děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!