pondělí 17. února 2020

Zápisy a kritéria přijímání žáků pro školní rok 2020/21

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY.

Termíny zápisů - do 1. ročníku
1. termín - středa 8. dubna 2020 v 13 hodin
2. termín - úterý 14. dubna 2020 v 13 hodin

Termín zápisů - do 6. ročníku
středa 22. dubna 2020 v 13 hodin

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 

1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje.

2. Přijetí 1/3 žáků z obce Nová Ves z celkového počtu přijatých žáků
 Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje.

3. Předpoklady pro začlenění dítěte do kolektivu třídy  V rámci vyhodnocení tohoto kritéria nám jde o to, nastavit optimální sociální klima třídy. Při sestavování třídního kolektivu tak sledujeme vyváženost i potřebnou různost a při výběru žáků do třídního kolektivu zohledňujeme genderovou vyrovnanost a osobnostní profil dítěte (např. introverzi/extraverzi, emoční nastavení, kognitivní typ, motivaci a zájmy). K posouzení výše zmíněného nám poslouží poznatky o dítěti získané u zápisu popsaným postupem při přijímání žáků.

Maximální kapacita prvního ročníku je 12 žáků. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit. 

Výsledky zápisu zveřejníme do 7 pracovních dnů od ukončení konání druhého kola zápisů na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Prosperity uveřejněny na veřejně přístupném místě, na vývěsce školy v prostorách obecního úřadu Nová Ves. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu nejpozději do 8.5.2020. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 4.5.2020.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!