pondělí 2. května 2016

Devět klíčů k poznání aneb Profil žáka na konci 9. ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY usiluje v oblasti poskytování základního vzdělávání o to, aby každý absolvent na konci druhého stupně byl dobře vybaven k úspěšnému pokračování studia na jakékoliv střední či odborné škole.

9 KLÍČŮ POZNÁNÍ ANEB PROFIL ŽÁKA NA KONCI 9. ROČNÍKU
V souvislosti s naplňováním ŠVP ŠKOLY PROSPERITY, které je postaveno na základních pilířích vzdělávání 21. století (Učit se poznávat, Učit se jednat, Učit se žít společně, Učit se být), bude žák na konci devátého ročníku vybaven s ohledem na dosažený věk i individuální možnosti a schopnosti takto: • žák má osvojeny na určitých úrovních potřebné kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, občanské a pracovní
 • žák využívá při komunikaci základních komunikačních pravidel, vede odpovídající dialog, naslouchá a kultivovaně obhajuje své názory argumentací, má pozitivní vztah k jazyku v rámci komunikace
 • žák používá základní pravidla školního etického kodexu
 • žák má pozitivní vztah k učení, uplatňuje samostatné myšlení, aktivně se zapojuje v rámci výuky i s přesahem v rámci celé školy, je schopen sebereflexe, sebeevaluace, učení vnímá jako celoživotní proces poznání
 • žák je vybaven odpovídajícími dovednostmi a návyky, které podporují jeho zvídavost a schopnost logického a kritického myšlení, užívá logické úvahy a kombinačního úsudku při řešení problémů a úloh
 • žák se orientuje v možnostech a nabídce základních informačních zdrojů, pracuje s informacemi a využívá jich v procesu samotného učení
 • žák je osobností, která chápe multikulturní povahu společnosti a respektuje odlišné názory, způsob života různých kultur apod.
 • žák je vnímavý pozorovatel svého okolí s ohleduplným postojem k životu i okolnímu světu, přemýšlí v globálních i ekologických souvislostech a dovede propojit poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na jejich základě si vytvořit komplexnější pohled na přírodní jevy. Formuluje, prezentuje a aplikuje závěry na základě pozorování a badatelských činností
 • žák chápe zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody
 • žák si uvědomuje významnou provázanost všech druhů umění, rozvíjí své estetické cítění
 • žák má osvojeny a zažity základy komunikace v anglickém jazyce a bude mu umožněno složit zkoušku Cambridge ESOL PET (úroveň B1 podle Evropského jazykového rámce), popřípadě KET (úroveň A2)
 • žák má osvojeny a zažity základy komunikace v německém nebo dalším cizím jazyce

Učební plán pro druhý stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY:Učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací oblast
Časová dotace
Vyučovaný předmět
Ročník
Celkem předměty
Z toho disponibilní hodiny
6.
7.
8.
9.


Jazyk a jazyková komunikace
27
Český jazyk a literatura
4+1
4+1
4
3+1
18
3
Cizí jazyk (Aj)
3
3
3+1
3+1
14
2
6
Druhý cizí jazyk (Nj)
-
0+2
0+2
0+2
6
6
Matematika a její aplikace
15
Matematika
4
4
4
3+1
16
1
Informační a komunikační technologie
1
Informatika
1
-
-
-
1
-
Člověk a společnost
11
Dějepis
2
2
2
1+1
8
1
Výchova k občanství
1
1
1
1
4
-
Člověk a příroda
21
Fyzika
1
1
1+1
1+1
6
2
Chemie
-
-
2
2
4
-
Přírodopis
2
2
1
1
6
-
Zeměpis
2
2
2
1
7
-
Umění a kultura
10
Estetický seminář
(VV + Hv)
3
3
2
2
10
-
Člověk a zdraví
10
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
-
Výchova ke zdraví
1
1
-
-
2
-
Člověk a svět práce
3
Pracovní činnosti
1
1
-
1
3
-


Etická výchova
0+1
0+1
0+1
0+1
4
4


Mediální výchova
-
0+1
0+1
0+1
3
3


Finanční gramotnost
-
-
0+1
0+1
2
2

98

29
31
31
31
122
24Žádné komentáře:

Okomentovat

Abyste nebyli anonymní, budeme moc rádi, pokud ve výběru KOMENTOVAT JAKO vyberete předposlední možnost (název/adresa URL) a do políčka NÁZEV se podepíšete :)
Děkujeme za komentáře!